Проекти

 

 

2018/2019 

  • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 Квалиикация за професионално развите на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.”
  • Осмо СУ - Иновативно училище.
  • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”.
  • Национална програма “Детско полицейско управление“ по инициатива на Министерството на вътрешните работи

 

2010/2011

Международен проект „Насилието не е нашият начин“, финансиран от Академията на централните европейски училища /АСЕS/. Партньори в проекта са училища от Загреб(Хърватия) и Неготино (Македония). Успешното реализиране на проекта показа, че обучението по английски език в Осмо СОУ е на много добро ниво.